ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a J&T DekorNyomda Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://www.displayabc.hu/ Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, valamint a személyes megrendeléseket leadó Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.


A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhetővé tett, illetve az Ügyfél egyedi igényeinek megfelelően elkészített termékeket (a továbbiakban: „termék”, „áru”) Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.


Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül, vagy e-mail, vagy személyes megrendelés során kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.Amennyiben a külföldi Ügyfél közösségi adószámmal rendelkezik és a magyar jog szerinti általános forgalmi adó (ÁFA) nélküli számla alapján egyenlíti ki a megrendelés díját, akkor az Ügyfél államában irányadó ÁFA fizetési kötelezettsége van. Ha az Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Amennyiben az Ügyfél a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező Fogyasztóvédelmi tájékoztatás útján adja meg.


A Honlapon elérhető szolgáltatásokat a Szolgáltató valamennyi Ügyfele jogosult igénybe venni, amennyiben a magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1. Szolgáltató adatai

 

Név

Weboldal

Cégjegyzékszám  

Székhely

Adószám

E-mail

Telefonszám

J&T DekorNyomda Korlátolt Felelősségű Társaság

https://www.displayabc.hu/

01-09-339474

1165 Budapest, Futórózsa utca 71. 3. em. 4.

26691523-2-42

info@displayabc.hu

+36-30-596-0067, +36-30-873-2696
2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


 1. 2.1. A Szolgáltató termékeinek megvásárlása személyes, vagy telefonos, vagy elektronikus úton leadott ajánlatkéréssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 2. 2.2. Az Ügyfél termék vásárlására, illetve gyártására vonatkozó – elektronikusan, vagy személyesen leadott –ajánlatkérését követően a Szolgáltató ajánlatát kiküldi, majd – amennyiben a Felek nem kötnek Egyedi szerződést egymás között – az ajánlat Ügyfél általi elfogadása után jön létre a szerződés a felek között. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

 3. 2.3. A jelen ÁSZF keret jelleggel szabályozza a szolgáltatás tárgyát, a Felek jogait és kötelezettségeit, valamint a lényeges jogi kérdéseket. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél Egyedi Szerződést köt a szolgáltatás vonatkozásában, annak a jelen ÁSZF-el ellentétes rendelkezései tekintendő irányadónak.

 

3. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI


 1. 3.1. Szolgáltató kötelezettsége jelen ÁSZF-nek megfelelően, az árut legyártani, szolgáltatni, – igény szerint – kiszállítani, majd annak tulajdonjogát átruházni. A teljesítés helye – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik vagy a Felek eltérően nem rendelkeznek– a Szolgáltató székhelye.

 2. 3.2. A megrendelés során az „Szállítási cím” megadása esetén Szolgáltató köteles az árut az Ügyfélhez továbbítani, illetve annak továbbításáról gondoskodni a megrendelés során az Ügyfél által a „Szállítási mód” alatt megjelölt módon. A fuvarozás díját az Ügyfél viseli. Az áru jelen pontban meghatározott módon történő átvétele esetén Ügyfél a megrendelés során az alábbi fizetési módok közül választhat: banki átutalás, készpénz.

 3. 3.3. Szolgáltató köteles az árut a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt, illetve csomagolt módon szolgáltatni.

 4. 3.4. A szerződés tárgyát Szolgáltató az Ügyfél által megadott és Szolgáltató által elfogadott paraméterek szerint köteles szolgáltatni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ily módon legyártott terméket kifejezett kérésére állították elő (egyedi termék), így az a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti terméknek minősül.

 

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK


 1. 4.1. A Honlapon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontig szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.

 2. 4.2. A megrendelt árut a Szolgáltató a megrendelést követő visszaigazoló e-mailben meghatározott szállítási időn belül köteles szolgáltatni, a szállítási idő a vételár teljes kiegyenlítését követő nap kezdődik. A szállítás fuvarozó cég igénybevételével, kivételesen saját fuvareszközzel, vagy taxi társaság igénybevételével történik. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni, kivéve, ha erre vonatkozóan a felek külön írásban megállapodnak.

 3. 4.3. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Szolgáltató szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja. Az Ügyfél a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Ügyfél viseli. A vételár kiegyenlítéséig a Szolgáltató az általa készített terméken fennálló tulajdonjogát fenntartja.

 4. 4.4. Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a fuvarozót terheli a felelősség.

 5. 4.5. Az Ügyfél köteles rendelésének ellenértékét megfizetni a szerződés létrejöttét (ÁSZF 6.7 pontja) követően készpénzben, vagy előre utalással. Készpénzes fizetés esetén a Szolgáltató az Ügyfél által aláírt átvételi elismervénnyel és készpénzes számlával igazolja a vételár megfizetését. A szállítási díj összegét a Szolgáltató az árajánlatban (ÁSZF 6.7. pont) jelzi az Ügyfélnek.

 6. 4.6. A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az esetlegesen e-mailen, telefonon és személyesen leadott rendelésekre egyaránt vonatkozik.

 

 

5. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. 5.1. Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni a vételárat és átvenni az árut.

 2. 5.2. Vételár megfizetése. Az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Ügyfélnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen ÁSZF-nek megfelelően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az árut. A Szolgáltató a fizetést az áru, illetve az okmányok átadásának feltételévé teheti.

 3. 5.3. Az Ügyfél az áruk megvizsgálása, illetve – azok legyártását követően, személyes, vagy posta, vagy futárútján történő – átvétele hiányában is köteles megfizetni a vételárat. Amennyiben az első sikertelen postai kézbesítést követően az Ügyfél nem veszi át a terméket, az ismételt postai kézbesítés költségeit viselni köteles. A Szolgáltatóval régebbi üzleti kapcsolatban lévő, rendszeres Ügyfelek esetén – külön megállapodás alapján – lehetőség van a vételár jelen ÁSZF-től eltérő időpontban történő utólagos, vagy határidőre történő megfizetésére is.

 4. 5.4. Az Ügyfél bármely áru vásárlása esetén köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a fogyasztók megtévesztésével (különös tekintettel az értékesített áruk körére és jellegére) jár. Kizárólag az Ügyfélfelelős minden olyan kötelezettség betartásáért, amelyet a termék általa történő reklámozására, fogyasztók számára ajánlására, forgalmazására vagy értékesítésére az adott tagállami szabályozás előír. E kötelezettségek megszegése esetén Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a nála bekövetkező esetleges károkért Ügyféltől kártérítést követelhet.


6. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

 

 1. 6.1. A Honlapon szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet, illetve a Szolgáltatótól kért tájékoztatás alapján részletesen megismerni

 2. 6.2. A Honlapon megjelenített termékek ára az általános forgalmi adót is tartalmazó és részletező módon (nettó ár + ÁFA) forintban van feltüntetve

 3. 6.3. Az egyes termékek megrendelésére e-mailben, vagy személyesen van lehetőség.

 4. 6.4. Az Ügyfél vállalja, hogy a megrendelés során megadott adatokat szükség szerint – az Ügyfél külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség az Ügyfelet terheli. Ebbe a körbe tartoznak különösen a nyomtatott termékekkel kapcsolatban a nyomtatási-és grafikai paraméterek, illetve a kapott anyagok jellemzői; utóbbiakat a Szolgáltató minden esetben – a nyomtatási paramétereknek megfelelően – ellenőrzi, azonban az adatok pontatlanságáért, illetve a kapott anyagok bármilyen előzetesen felmerült, vagy rejtett hibájáért nem vállal felelősséget. A hibásan leadott alapanyag újranyomásának / legyártásának költsége az Ügyfelet terheli.

 5. 6.5. Az ajánlatkérés alapján a Szolgáltató által tett ajánlatról, így a megrendelés részletes feltételeiről a Felek szabadon egyeztethetnek. A Szolgáltató ajánlatának elfogadása előtt az Ügyfél bármilyen – akár a megrendelést érintő lényeges kérdésekkel, valamint kiegészítő, vagy egyéb feltételekkel kapcsolatban – módosítási igényét jogosult jelezni a Szolgáltató felé.

 6. 6.6. A Szolgáltató az Ügyfél módosítási igényeinek teljes figyelembevételével állítja össze ajánlatát. A végleges ajánlatot a Szolgáltató e-mail útján küldi meg az Ügyfél részére, mely e-mailben feltüntetésre kerülnek a rendelés lényeges adatai (mint például az egyéb közterhek, így a környezetvédelmi termékdíj viselésére vonatkozó információk), valamint a szállítási és fizetési feltételek. Az ajánlat megküldését követően az Ügyfél jogosult elfogadni azt. Az Ügyfél ilyenkor csak kivételes esetben jelezhet további módosítási igényeket. Felek között a szerződés a végleges ajánlat írásos (e-mailben jelzett) elfogadásával, vagy a Felek közötti Egyedi szerződés aláírásával jön létre.

 7. 6.7. Amennyiben a termék grafikai tervezését, illetve nyomdai előkészítését a Szolgáltató vállalja, minden esetben köteles megküldeni a látványtervet az Ügyfél részére. A termék legyártását a Szolgáltató a látványterv Ügyfél általi írásbeli jóváhagyását követően jogosult megkezdeni. Az írásbeli jóváhagyást követően az Ügyfél nem emelhet kifogást a látványtervvel, vagy a terméknek a látványterv esetleges hibájából eredő minőségével kapcsolatban.

 8. 6.8. A Szolgáltató a nagy tételű, vagy nem standard termék megrendelése esetén a gyártást az ÁSZF 9.2. pontja szerinti előleg beérkezését követően jogosult megkezdeni.

 9. 6.9. Az Ügyfél a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. Az Ügyfél elállása vagy felmondása esetén köteles a Szolgáltatónak a díj / előleg arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt (ideértve különösen a Szolgáltatónak a szerződés megszüntetésének időpontjáig keletkezett anyagköltségét) megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a díjat nem haladhatja meg.

 10. 6.10. A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékekért fizetendő díjat nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Az Ügyfél az egyes árukra vonatkozó környezetvédelmi termékdíj összegét köteles viselni. Erről a tényről a Szolgáltató az ÁSZF 6.6. pontja szerinti e-mailben tájékoztatást nyújt.

 11. 6.11. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 12. 6.12. A Szolgáltató a nyomtatáshoz szükséges, Ügyfél által szolgáltatott anyagokat, illetve fájlokat – az Ügyfél eltérő kérése, vagy a Felek eltérő megállapodása hiányában – az elkészített termék átvételétől számított 1 hónapig tárolja.

 13. 6.13. Az Ügyfél a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


7. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

 

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig – az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározott esetben a látványterv jóváhagyásáig – bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására.

 

 

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

 

 1. 8.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés (ajánlatkérés) megérkezését a Szolgáltató legkésőbb 24 órán belül, visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az ajánlattételi felhívás alapján összeállított ajánlatot. Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. A Szolgáltató bonyolultabb, nagyobb tételű ajánlatkérés esetén is visszaigazolja a megrendelés megérkezését, de az ajánlat összeállítása 24 óránál több időt igénybe vehet.

 2. 8.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

 3. 8.3. Az ajánlat tartalma bizalmas információnak minősül, mellyel kapcsolatban az Ügyfelet – a jogviszony megszűnése után is – titoktartási kötelezettség terheli. A bizalmas információk jogosulatlan közzétételéből, felhasználásából eredő károkért a károkozó a polgári jog általános szabályait szerint köteles megtéríteni a károsult kárát.


9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

 1. 9.1. Az Ügyfél megrendelését a megrendelés visszaigazolását követően banki átutalással vagy készpénzes fizetéssel egyenlítheti ki. Az egyes fizetési módokra vonatkozó részletes információkról a Szolgáltató külön e-mailben nyújt tájékoztatást.

 2. 9.2. A Szolgáltató a megrendelést feldolgozza, a terméket legyártja és a kiválasztott fizetési módtól függően e-mailben számlát küld meg az Ügyfél által megadott e-mail címre, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően szolgáltatja az árut Ügyfél részére. A Szolgáltató a nagy tételű, vagy nem standard termék gyártásának megrendelése esetén jogosult a vételár 50%-nak bekérésére előleg címén.

 3. 9.3. A Szolgáltató az Ügyfél részére az Ügyfél által megfizetett összeg Szolgáltató bankszámláján valójóváírását, illetve készpénzben történő megfizetését követően – az Ügyfél által választott fizetési módtól függően – elektronikus  számlát állít ki és küld meg az Ügyfél által megadott e-mail címre,vagy készpénzes fizetés esetén papír alapú számlát küld meg postai úton az Ügyfél által megadott címre. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Ügyfél köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani.


10. FELELŐSSÉG

 

 1. 10.1. A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

 2. 10.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért.

 3. 10.3. A termékértékesítés esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 4. 10.4. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 5. 10.5. A Szolgáltatót a termékek hibátlanságáért a fogyasztóvédelmi tájékoztató szerint terheli szavatosság.

 6. 10.6. Ha a Szolgáltató a termék legyártásához az Ügyfél által a rendelkezésére bocsátott alapanyag, vagy grafikai terv felhasználására jogosult, az Ügyfél a szerződés teljes tartama alatt a jogszavatosság szabályainak megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy az alapanyag, illetve a grafikai terv szerződésszerű felhasználását harmadik személy joga nem akadályozza és nem korlátozza.

 7. 10.7. A Szolgáltató minden esetben teljes körű tájékoztatás nyújt az Ügyfélnek a jelzett igényeknek leginkább megfelelő termékválasztékról, illetve az egyes termékek lényeges tulajdonságairól (beleértve az alapanyagok jellemzőit, valamint a termékek alkalmas használatának és tárolásának módját). A Szolgáltató kizárja felelősségét az abból származó károkért, amelyek az Ügyfél igényének nem megfelelő megrendelésekből erednek. A Szolgáltató ugyancsak kizárja felelősségét a termék átruházását követő, szakszerűtlen használatból eredő károkért.


11. SZELLEMI TULAJDON

 

 1. 11.1. A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

 2. 11.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett

 3. 11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

 4. 11.4. A Szolgáltató az Ügyfél engedélye alapján jogosult az általa készített terméket Honlapján, illetve üzleti tevékenysége során referenciaként feltüntetni. Amennyiben az Ügyfél ez ellen tiltakozik, a Szolgáltató köteles haladéktalanul felhagyni az adott termék referenciaként való feltüntetésével.


12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. 12.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül, vagy e-mail útján tájékoztatja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

 2. 12.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

 

 

Hatálybalépés dátuma: 2019.06.01.
Jelen ÁSZF internetes elérésének helye: https://www.displayabc.hu/aszf/.

 

J&T DekorNyomda Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

 

 

 

Fogyasztói jogokról szóló tájékoztatás

 

 

 

1. Kellékszavatosság

 

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


Ön a J&T DekorNyomda Korlátolt Felelősségű Társasághibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.


Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?


Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?


Ön a vállalkozással (azaz aJ&T DekorNyomda Korlátolt Felelősségű Társasággal) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a J&T DekorNyomda Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 

 

2. Termékszavatosság

 

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?


Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?


Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy


- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy


- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 posta cím

Címünk: Daniella telep
1106 Budapest, Jászberényi út 82/C.
(Kérjük mielőtt indulna, telefonáljon!)Oldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb élményt tudjuk nyújtani felhasználóinknak. További információk